Funding guide – mainly in Swedish

Current calls

deadline for applications
14
April 2020

Author Grants (In Swedish) Note! Postponed call

The application period begins February 1.

Note! Postponed call due to o the COVID-19 outbreak.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för kvalificerade svenska forskare. Bidrag kan beviljas såväl författare, vilka helt ägnar sin tid åt det av Stiftelsen understödda arbetet, som de som utövar annan verksamhet vid sidan om.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för våren startar 1 februari. Sista ansökningsdag 1 april fram till klockan 23:59. 
Gäller även ansökan om förlängning.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Forskningsprojektets inriktning/motsvarande och i tillämpliga fall med angivande av adekvata vetenskapliga referenser

 • Det behov ansökan avser tillgodose

 • Huvudsökandens CV samt uppgifter om forskningsstöd från andra källor

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i anslutning till beslut.

Rapportering

I samband med ansökan om förlängning respektive vid bidragsperiodens slut ska rapport över utfört arbete tillställas Stiftelsen via e-post till srf@wfab.se

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

deadline for applications
1
October 2020

Author Grants (In Swedish)

The application period begins August 1.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för kvalificerade svenska forskare. Bidrag kan beviljas såväl författare, vilka helt ägnar sin tid åt det av Stiftelsen understödda arbetet, som de som utövar annan verksamhet vid sidan om.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för hösten startar 1 augusti. Sista ansökningsdag 1 oktober fram till klockan 23:59. 
Gäller även ansökan om förlängning.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Forskningsprojektets inriktning/motsvarande och i tillämpliga fall med angivande av adekvata vetenskapliga referenser

 • Det behov ansökan avser tillgodose

 • Huvudsökandens CV samt uppgifter om forskningsstöd från andra källor

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i anslutning till beslut.

Rapportering

I samband med ansökan om förlängning respektive vid bidragsperiodens slut ska rapport över utfört arbete tillställas Stiftelsen via e-post till srf@wfab.se

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

deadline for applications
31
October 2020

Post-doctoral positions (In Swedish)

The application period begins August 31.

Stiftelsen utlyser medel för:

 • finansiering av postdoktjänst i rättsvetenskap i anslutning till avslutad disputation.

Anslaget kan avse lön och lönebikostnader samt kostnader för resor och konferenser.  

Stiftelsen ser gärna ansökningar inom det handelsrättsliga området med speciellt fokus på investerarskydd, handelshinder etc i samband med internationella (fri)handelsavtal.  

Vem kan söka?

Behöriga att söka är de som nominerats av sin fakultet. Doktorsexamen ska inte vara äldre än två år. Varje fakultet har möjlighet att nominera upp till tre forskare, dessa ska rangordnas av fakulteten.

Nominering

Var och en av de juridiska fakulteterna vid de svenska universiteten inbjuds nominera en eller flera forskare som innehar en doktorsexamen i juridik från ett svenskt lärosäte vid tidpunkten då postdokperioden startar, examen får inte vara äldre än två år.

Finansieringen omfattar lön samt sociala avgifter (maximalt 50 % påslag). Finansiering kan utgå under högst två år. Dessutom erhålls 20 000 kronor per år för resor och omkostnader.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 31 augusti. Sista ansökningsdag 31 oktober fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

Ansökan ska bl.a innehålla:

 • Intyg från rektor eller dekan som styrker universitetets nominering

 • Sökandes CV

 • Projektbeskrivning

 • Ifylld budgetmall

 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska

 • Intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution med bekräftelse att doktorsexamen erhållits/kommer att erhållas (inkl. datum för disputation) samt aktuell/tilltänkt lön för tjänsten

Beslut

Beslut avseende både beviljade och avslagna ansökningar meddelas sökanden per brev eller digitalt under december månad.

Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy