Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak tillkomsten av rättsvetenskapliga verk samt utlyser postdoktjänster.

Utlysningar

sista ansökningsdag
1
april 2019

Författarbidrag rättsvetenskapliga verk

Ansökningsperioden för vårens ansökningar startar 1 mars. 

Författarbidrag

Stipendium för framställning av rättsvetenskapliga verk. Institutet beviljar upp till 4 000 kronor per månad och som längst i 12 månader per beslut. Även tryckningsbidrag kan beviljas.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för forskare och praktiker som är verksamma i Sverige. Bidrag kan beviljas såväl författare, vilka helt ägnar sin tid åt det av Institutet understödda arbetet, som de som utövar också annan verksamhet. Bidrag ges dock inte till doktorsavhandlingar.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för våren startar 1 mars. Sista ansökningsdag 1 april fram till klockan 23:59. 
Gäller även ansökan om förlängning.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Forskningsprojektets inriktning/motsvarande och i tillämpliga fall med angivande av adekvata vetenskapliga referenser

 • Det behov ansökan avser tillgodose

 • Huvudsökandens CV samt uppgifter om forskningsstöd från andra källor

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i anslutning till beslut.

Rapportering

I samband med ansökan om förlängning respektive vid bidragsperiodens slut ska rapport över utfört arbete tillställas Stiftelsen via e-post till srf@wfab.se

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

sista ansökningsdag
1
oktober 2019

Författarbidrag rättsvetenskapliga verk

Ansökningsperioden för höstens ansökningar startar 1 september. 

 

Författarbidrag

Stipendium för framställning av rättsvetenskapliga verk. Institutet beviljar upp till 4 000 kronor per månad och som längst i 12 månader per beslut. Även tryckningsbidrag kan beviljas.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för forskare och praktiker som är verksamma i Sverige. Bidrag kan beviljas såväl författare, vilka helt ägnar sin tid åt det av Institutet understödda arbetet, som de som utövar också annan verksamhet. Bidrag ges dock inte till doktorsavhandlingar.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för hösten startar 1 september. Sista ansökningsdag 1 oktober fram till klockan 23:59. 
Gäller även ansökan om förlängning.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Forskningsprojektets inriktning/motsvarande och i tillämpliga fall med angivande av adekvata vetenskapliga referenser

 • Det behov ansökan avser tillgodose

 • Huvudsökandens CV samt uppgifter om forskningsstöd från andra källor

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i anslutning till beslut.

Rapportering

I samband med ansökan om förlängning respektive vid bidragsperiodens slut ska rapport över utfört arbete tillställas Stiftelsen via e-post till srf@wfab.se

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

sista ansökningsdag
31
oktober 2019

Postdoktjänster

Ansökningsperioden startar 30 september. 

Stiftelsen utlyser medel för finansiering av postdoktjänst i rättsvetenskap i anslutning till avslutad disputation.

Finansieringen omfattar lön samt sociala avgifter (maximalt 50 % påslag). Finansiering kan pågå under högst två år. Dessutom erhålls 20 000 kronor per år för resor och omkostnader.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är de som nominerats av sin fakultet vid ett svenskt lärosäte. Doktorsexamen ska inte vara äldre än två år. Varje fakultet har möjlighet att nominera upp till tre forskare, dessa ska rangordnas av fakulteten.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 30 september. Sista ansökningsdag 31 oktober fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

Ansökan ska bl.a innehålla:

 • Intyg från rektor eller dekan som styrker universitetets nominering

 • Sökandes CV

 • Projektbeskrivning

 • Ifylld budgetmall

 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska

 • Intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution med bekräftelse att doktorsexamen erhållits/kommer att erhållas (inkl. datum för disputation) samt aktuell/tilltänkt lön för tjänsten

Beslut

Beslut avseende både beviljade och avslagna ansökningar meddelas sökanden per brev eller digitalt under december månad.

Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

 

#00222E

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på ansökningsportalen.

#F8F7F4

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Vid rekvisition av beviljat stipendium sker utbetalning enligt respektive stipendieprograms villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Rekvisitioner ska skickas med vanlig post till adress enligt nedan.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition. 

#FFFFFF

Rapportering

Författarbidrag

I samband med ansökan om förlängning, respektive vid bidragsperiodens slut, ska rapport över utfört arbete tillställas Stiftelsen via e-post till srf@wfab.se

Postdoktor- och doktorandtjänster

En årlig rapport över forskningens framskridande ska insändas till Stiftelsen via e-post till srf@wfab.se

Uppföljning

Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag för att kontrollera att medlen används för det beviljade ändamålet.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Universitet och högskolor

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.